Szukaj:

Przygotowania w cieniu stadionu
Przygotowania w cieniu stadionu

Wieloletnia prognoza finansowa – tak nazywa si? dokument, który postawi? pod znakiem zapytania tempo i zakres prac na stadionie pi?karskim w Stalowej Woli. Zgodnie z wprowadzon? do prognozy korekty remont obiektu mo?e sko?czy? si? dopiero w 2018 roku.Sam dokument zosta? przyj?ty przez radnych miejskich w grudniu ubieg?ego roku. Wprowadzenie korekty wymusi?a Regionalna Izba Obrachunkowa – organ, który sprawuje kontrol? i nadzór nad gospodark? finansow? prowadzon? przez jednostki samorz?du terytorialnego. RIO stwierdzi?a, ?e niektóre inwestycje wymagaj? nak?adów finansowych, które przewy?szaj? mo?liwo?ci bud?etu naszego miasta, przez co nale?y wyd?u?y? czas ich realizacji.

 

Jak si? okaza?o w centrum uwagi znalaz? si? stadion MOSiR przy ulicy Hutniczej. Obiekt, którego modernizacja mia?a si? zako?czy? w 2015 roku wed?ug zmian przyj?tych do wieloletniej prognozy finansowej ma by? w pe?ni gotowy dopiero w 2018 roku, a w przysz?ym roku nie maj? na nim by? prowadzone ?adne prace. Mniejsza ma by? te? jego pojemno?? – zamiast zak?adanych dziesi?ciu – oko?o siedmiu-o?miu tysi?cy miejsc. Wiadomo te?, ?e na razie trzeba zapomnie? o podgrzewanej murawie i sztucznym o?wietleniu.

 

To nie spodoba?o si? kibicom Stali. Byli obecni na pi?tkowej sesji Rady Miasta, na której wprowadzano poprawk? do prognozy, a we wtorek spotkali si? z dyrektorem MOSiR Andrzejem Chmielewskim. Jednak mieli rozmawia? nie z dyrektorem, a z prezydentem Andrzejem Szl?zakiem. Nieobecny wczoraj w?odarz miasta ma si? z nimi spotka? za dwa tygodnie. 

 

Zarówno kibice, jak i Prezes Stali Grzegorz Zaj?c obawiaj? si?, ?e wyd?u?enie czasu realizacji modernizacji stadionu, a przede wszytskim przysz?oroczna przerwa w pracach mo?e skutkowa? brakiem licencji na wyst?py w II lidze w przysz?ym sezonie. Obecnie nasz klub ma licencj? warunkow?, a PZPN stosuje wobec niego m.in. nadzór infrastrukturalny. Nerwy stara? si? ?agodzi? Chmielewski, mówi?c, ?e o licencj? nie ma si? co obawia?, i Szl?zak, twierdz?c, ?e pomimo zapisów w wieloletniej prognozie finansowej przebudowa stadionu zako?czy si? w 2016 roku. Przypomnijmy, ?e pod koniec 2008 roku nie?yj?cy ju? ówczesny dyrektor MOSiR Tadeusz Duszy?ski informowa?, ?e prace na obiekcie zako?cz? si? w… 2013 roku.

 

Co, je?li pi?karska centrala jednak nie przyzna licencji naszemu klubowi? Stal b?dzie musia?a zadowoli? si? wyst?pami w najlepszym wypadku na poziomie III ligi. Wówczas frekwencja mo?e by? jeszcze ni?sza ni? obecnie, bo w ko?cu KS Zaczernie czy Che?mianka Che?m nie s? zespo?ami, które przyci?gaj? kibiców na stadiony. A jak nie b?dzie kibiców, to oka?e si?, ?e i wyremontowany stadion nie jest nikomu do niczego potrzebny, a miasto ch?tnie zrzuci wielomilionowy balast z bud?etu. W efekcie Stalowa Wola na dobre znikniez pi?karskiej mapy Polski. Trzeba jednak wierzy? w zapewnienia osób odpowiedzialnych za przebudow? obiektu oraz w?adz miasta i oczekiwa?, ?e nasz zespó? b?dzie móg? nadal wyst?powa? na szczeblu centralnym, a w perspektywie czterech lat doczeka si? stadionu z zapleczem z prawdziwego zdarzenia.

 

W cieniu ca?ego zamieszania do rundy wiosennej przygotowuj? si? pi?karze Stali. Za sob? maj? ju? dwa sparingi – najpierw zremisowali 2:2 z III-ligowymi Orl?tami Radzy? Podlaski, a nast?pni wygrali 2:0 z Omeg? Stary Zamo??. Kolejny test-mecz podopieczni Miros?awa Kality rozegraj? 4-ego lutego w ??cznej z Avi? ?widnik. Szans? pokazania swoich umiej?tno?ci powinien dosta? w nim 18-letni Robert Widz – napastnik z SMS-u Kraków, który obecnie trenuje z nasz? dru?yn?.

 

?ukasz Pacadmin, 01-02-2012
Komentarze
mirek potocki(21-02-2012, 11:40:57)

szybciej pier... na zawa? ni? doczekam si? tego stadionu


Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0262