Szukaj:

O tym si? mówi?o w 2011 r.
O tym si? mówi?o w 2011 r.

S? takie wydarzenia w roku, które zawsze budz? wielkie emocje, s? mocno komentowane zarówno publicznie, jak i przy kuchennych sto?ach. W zwi?zku z naszym rocznym postojem postanowili?my stworzy? nasz subiektywny ranking wydarze? w 2011 roku. Zobaczcie, czym ?y?a Stalowa Wola.MIEJSCE 1 Ods?oni?cie Patrioty – rze?by d?uta Andrzeja Pity?skiego. Impreza zorganizowana z niezwyk?ym rozmachem odby?a si? 11 wrze?nia. By? polonez Ogi?skiego i koncert chórów na Placu Pi?sudskiego. By? salut kawaleryjski przy pomniku Jana II Sobieskiego. By?a w ko?cu parada jazdy polskiej ulicami miasta. Dla celów imprezy zamkni?to najwi?ksze skrzy?owanie w mie?cie, by kilka tysi?cy stalowowolan mog?o obejrze? popisy zr?czno?ciowe przyby?ych chor?gwi rycerskich. Na koniec ods?oni?cie najwi?kszego pomnika w Stalowej Woli. Koszt imprezy to ok. 300 tys. z?.

MIEJSCE 2 Decyzja o budowie najwi?kszej elektrociep?owni gazowej w Polsce. Tauron oraz PGNiG  podpisa?y 11 marca pakiet us?ug o realizacji budowy najwi?kszej w Polsce elektrociep?owni gazowej, która mie?ci? b?dzie si? w?a?nie w Stalowej Woli. Projekt zak?ada budow? bloku gazowo-parowego wytwarzaj?cego energi? elektryczn? w wysokosprawnej kogeneracji oraz ciep?o w postaci wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zak?adów przemys?owych. Szacunkowa warto?? inwestycji si?ga 1,9 mld z?

MIEJSCE 3 Rozpocz?cie przebudowy Stadionu Miejskiego. 28 czerwca zosta?y rozmontowane pierwsze krzese?ka na Stadionie Miejskim w Stalowej Woli. Od tego czasu trwaj? prace budowlane przy trybunie od ulicy Hutniczej. Mimo ?e trudno powiedzie?, i? praca wre, to stalowowolscy kibice pilnie ?ledz? post?py. Docelowo przebudowa stadionu ma kosztowa? oko?o 70 mln z?.

MIEJSCE 4 Wystawa dzie? Stefana Norblina W Muzeum Regionalnym oraz na placu przed kinem Ballada.

MIEJSCE 5 Otwarcie Parku Handlowego przy ulicy KEN i Galerii Prima przy ulicy Okulickiego.

MIEJSCE 6 Rozpocz?cie budowy Wydzia?u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Kwiatkowskiego oraz segmentu dydaktycznego KUL przy ul. Kwiatkowskiego.

MIEJSCE 7 Otwarcie Inkubatora Technologicznego.

MIEJSCE 8 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania Parku Technologiczno-Przemys?owego.

MIEJSCE 9 Generalny remont i otwarcie Urz?du Stanu Cywilnego.

MIEJSCE 10 Podpisanie pakietu socjalnego dla pracowników Huty i Dressty.

 

Tymczasem rozpocz?li?my 2012 rok. Co czeka nas w najbli?szych miesi?cach? O czym b?dziemy mówili? Z niecierpliwo?ci? czekamy na - przede wszystkim pozytywne - wydarzenia w nowym roku.

 

KWadmin, 14-01-2012
Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0160