Szukaj:

Rozwadów – miasto ze wspomnie?
Rozwadów – miasto ze wspomnie?

Mieszka?cy Stalowej Woli mogli podziwia? kolejn? wystaw? zdj?? znajduj?c? si? na placu przed kinem Ballada. Tym razem na wielkoformatowych ekspozycjach mogli obejrze? histori? Rozwadowa i jego mieszka?ców utrwalon? na starych fotografiach i pocztówkach.
Ekspozycja stanowi swoist? „podró? sentymentaln? w czasie” dla mieszka?ców Rozwadowa.
 
Ekspozycja przypomina?a utrwalone na starych fotografiach i pocztówkach wydarzenia, obrazy i epizody z historii Rozwadowa i jego mieszka?ców. Miasteczko, za?o?one przez Gabriela Rozwadowskiego na gruntach wsi Charzewice, moc? przywileju wydanego przez Jana III Sobieskiego w 1690 roku, widnia?o na mapach do roku 1973, kiedy to w??czone zosta?o do rozrastaj?cej si? aglomeracji miejskiej Stalowej Woli.

Do tej pory bohaterem wystaw i albumów, przygotowywanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, by?a g?ównie architektura miast - Rozwadowa i Stalowej Woli. Tym razem by?o inaczej. Po raz pierwszy zabytki zesz?y na dalszy plan. Na starych, urokliwych fotografiach obiekty architektoniczne sta?y si? t?em dla pod??aj?cych do pracy ludzi, przeje?d?aj?cych samochodów i bawi?cych si? dzieci; ulice, place, pomniki i domy, tak?e te, które z czasem uleg?y przebudowie lub rozbiórce – pozostaj? na dalszym planie. Celem wystawy by?o pokazanie ulotno?ci chwili, impresji z ?ycia Rozwadowa, okruchów zdarze? oraz atmosfery specyficznego, kiedy? wielokulturowego o?rodka handlowego. Ze zdj?? spogl?dali na nas dawni mieszka?cy miasteczka, przedstawiciele ró?nych warstw spo?ecznych i zawodów, ?yj?cy tu na przestrzeni dwóch stuleci. 

 

Zwiedzaj?cy stali si? ?wiadkami wjazdu na stacj? kolejow? pierwszego poci?gu. Zostali uczestnikami wa?nych wydarze? i uroczysto?ci zorganizowanych przez lokalne organizacje kulturalne, o?wiatowe, sportowe.admin, 13-05-2010

Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0207