Szukaj:

Historia Józefa Talera z Rozwadowa
Historia Józefa Talera z Rozwadowa

Ksi??ek dotycz?cych historii Stalowej Woli czy jej okolic powstaje bardzo ma?o, chocia?by dlatego, ?e jest to jedno z najm?odszych miast Polski. Do sk?pego grona doda? nale?y zaprezentowan? w ZSP nr 1 publikacj? „W poszukiwaniu bohaterów” Józefa Talera.Spotkanie promuj?ce ksi??k? odby?o si? 26 stycznia w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1. G?ównym punktem programu by?o wyst?pienie przed ponad stuosobow? publiczno?ci? Marka Wiatrowicza. To w?a?nie on odpowiedzialny by? za polski przek?ad ksi??ki Talera, która ukaza?a si? w USA w 1995 r. Stalowowolski historyk przywo?a? sylwetk? autora ksi??ki, zarysowa? nam jego rozwadowskie korzenie oraz powi?zania oraz opowiedzia? koleje ?ycia.

 

Zgromadzona publiczno?? mog?a równie? zobaczy? film, który oko?o 90-letni autor przygotowa? specjalnie z okazji premiery polskiego przek?adu ksi??ki. Taler mówi? przede wszystkim o swojej m?odo?ci sp?dzonej w Rozwadowie oraz o g??bokiej asymilacji z mieszka?cami. Po cz??ci prezentacyjnej zgromadzeni go?cie mogli wzi?? udzia? w dyskusji. Jej ciekawym elementem by?o z?o?enie na r?ce Marka Wiatrowicza kopii arkusza ocen Józefa Talera przez jednego z historyków ni?a?skiego gimnazjum, do jakiego niegdy? ucz?szcza? autor „W poszukiwaniu bohaterów”.

 

Podczas spotkania mo?na by?o naby? ksi??k?. Teraz b?dzie ona dost?pna w ksi?garni Sta?czyk oraz sklepiku Muzeum Regionalnego.

 

kw, fot. Piotr Walerowiczadmin, 27-01-2012

Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0334