Szukaj:

Andrzej Szl?zak o tworzeniu nowych granic
Andrzej Szl?zak o tworzeniu nowych granic

„Dmowski i Paderewski na konferencji pokojowej Pary? 1919” to temat konferencji, jaka odby?a si? 20 stycznia w PSM w Stalowej Woli. O historii i jej odbiciu we wspó?czesno?ci mówi? prezydent miasta, Andrzej Szl?zak.Spotkanie rozpocz?? Moon Seung Woo, 11-letni Korea?czyk, który wykona? dla zebranych „Fantazje Impromptu Cis-Moll Fryderyka Chopina. Dla go?ci przygotowana by?a równie? wystawa „Roman Dmowski 1864-1939” dotycz?ca ?ycia i dzia?alno?ci politycznej znanego mi?dzywojennego polityka.

 

G?ównym punktem spotkania by?a prelekcja prezydenta Andrzeja Szl?zaka na temat roli polskich polityków w procesie ustalania granic Polski. Poprzez zarysowanie sylwetek dwóch wielkich polityków Ignacego Paderewskiego oraz Romana Dmowskiego, którzy wzi?li udzia? w konferencji w Wersalu, Szl?zak odwo?ywa? si? do dzisiejszych realiów politycznych. Jego zdaniem, najwi?ksz? zas?ug? XX-wiecznych polityków by?o wprowadzenie sprawy polskiej w ogólnonarodowe dyskusje. Dzi?ki nim by?o mo?liwe wykszta?cenie jakiejkolwiek formy pa?stwowo?ci na ziemiach polskich. Gdyby nie ich starania nawet PRL by?by niemo?liwy, mimo ?e nie by?o to niepodleg?e pa?stwo.

 

Prezydent mówi? równie? o politykach, którzy zajmowali pozytywne stanowisko wobec polskich postulatów. Do nich nale?a? m.in. Georges Benjamin Clemenceau, który, jak poinformowa? zebranych prelegent, nazywany by? przez Dmowskiego „starym pierdo??”. „Chcia?bym, aby cho? rondo jego imienia powsta?o w Stalowej Woli” – powiedzia? w swoim wyst?pieniu Andrzej Szl?zak.

 

W wyk?adzie nie zabrak?o równie? odniesienia do dzisiejszej roli polityków. Jak podkre?la prezydent, od 20 lat Polska nie wykszta?ci?a ?adnego nowego m??a staniu. Ostatnim by? kard. Stefan Wyszy?ski oraz, dzia?aj?cy na innej p?aszczy?nie, Jan Pawe? II. Dzi? o polityce decyduj? miernoty, a nasze ?ycie polityczne nie pozwala na wy?onienie si? prawdziwych m??ów stanu.

 

Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Akademicki Klub My?li Spo?eczno-Politycznej „Vademecum”, którego wspó?za?o?ycielem jest w?a?nie Andrzej Szl?zak.

 

KW, fot. Piotr Walerowicz, video PIKSAR Studio

 

 


 admin, 23-01-2012

Komentarze
marek(24-01-2012, 10:16:28)
nuuudy w tej stalowej Takie tematy to na uniwersytety Tu nawet historycy wybiora tesco

Dodaj komentarz
Twoje imie i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:stat4u

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0207