Szukaj:

O mie?cie

Historia Stalowej Woli zaczyna si? ok I po?. XV w. Wtedy to pojawi?y si? pierwsze wzmianki na temat wsi P?awo, która sta?a si? fundamentem naszego miasta. Bliska styczno?? z Przyszowem, gdzie znajdowa? si? dwór ?owiecki króla W?adys?awa Jagie??y, uczyni?a z P?awa wie? królewsk?. Osiadli na jej terenach ludzie trudnili si? ?owiectwem, wyr?bem drzew, bartnictwem i upraw? roli. Warto równie? wspomnie?, ?e w czasie potopu szwedzkiego w XVII wieku, w wid?ach Wis?y i Sanu mia?a miejsce bitwa wojsk hetmana Stafana Czarnieciego z wojskami króla Karola Gustawa. Podczas I rozbioru Polski P?awo znalaz?o si? w r?kach skarbu austriackiego. W latach 1837-1867 dobra te sta?y si? w?asno?ci? baronów Richenbachów, za? pó?niej magnackiej rodziny Resinger. I wojna ?wiatowa przyczyni?a si? do sprzedania wsi obszarnikowi Maksymilianowei Francke.

 

Historyczna dla miasta jest równie? jego dzielnica Rozwadów. By?o to ma?e miasteczko, które w 1690 roku za?o?y? Gabriel Rozwadowski na mocy przywileju lokacyjnego króla Jana II Sobieskiego. W 1723 roku Rozwadów zosta? wykupiony przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego. Ten to sta? si? fundatorem Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, czym chcia? przeb?aga? Boga za swój hulaszczy tryb ?ycia. Rodzina Lubomirskich zosta?a na terenach Rozwadowa a? do 1943 roku. W 1782 roku zacz?to budowa? w Rozwadowie Zamek, z którego mia?a korzysta? ksi???ca rodzina. Przez kolejne lata mie?ci?y si? tam instytucje powiatowe. Tu? przed I wojn? ?wiatow? ksi??? Józef Poniatowski obra? sobie zamek na kwater? dla swojego sztabu generalnego. Nieca?e dwadzie?cia lat pó?niej w posiad?o?ci Lubomirskich stworzono szpital polowy. Swój sztab mia?y tu równie? wojska radzieckie. Po II wojnie ?wiatowej willa sta?a si? miejscem edukacji. Dzi? w zamku Lubomirskich mie?ci si? Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

 

Prawdziwie pe?na historia Stalowej Woli zaczyna si? jednak w 1937 roku. Wówczas to powstaje plan Centralnego Okr?gu Przemys?owego i budowa Zak?adów Po?udniowych równie? na terenach wsi. Inicjatorem i autorem programu by? Eugeniusz Kwiatkowski, dzi? posiadaj?cy swój pomnik w Stalowej Woli przy alejach Jana Paw?a II. Powoli powstaj?ce zak?ady oraz osiedla przyfabryczne zyska?y miano Stalowej Woli. Nazwa ta wi??e si? z wypowiedzi? ministra spraw wojskowych, gen. Tadeusza Kasprzyckiego, który twierdzi?, ?e budowa COP-u to stalowa wola narodu polskiego wybicia si? na nowoczesno??.

 

Lata okupacji przynios?y powstaj?cemu miastu ?mier? wielu mieszka?ców. Na tych?e terenach dzia?a? bowiem ruch oporu oraz AK. Stalowa Wola zosta?a wyzwolona w 1944 roku. Wolno?? zwie?czy?o nadanie jej 1 kwietnia 1945 roku praw miejskich.

 

Od tej pory miasto coraz bardziej si? rozwija?o i rozrasta?o. W 1953 roku zosta?o wydzielone jako odr?bny powiat miejski. W 1973 roku do Stalowej Woli przy??czono Rozwadów, za? cztery lata pó?niej Charzewice. Powstawa?y nowe osiedla, budynki u?yteczno?ci publicznej, zak?ady przemys?owe i us?ugowe, szko?y podstawowe, ?rednie i wy?sze, baza kulturalna i sportowa. warto zaznaczy?, ?e ju? z chwil? powstawania miasta w 1938 roku powo?ano do ?ycia Dokszta?caj?c? Szko?? Zawodow? oraz Gimnazjum Mechaniczne, pó?niej równie? Liceum Przemys?owe. Pocz?tkowo mie?ci?y si? one w budynkach hucianych, jednak ju? w 1951 roku rozwój szkó? i reorganizacja przyczyni?y si? do wybudowania odpowiedniego budynku wraz z internatem. Od 1 wrze?nia 1973 roku wszystkie szko?y nosz? wspólne miano Zespó? Szkó? Mechanicznych. W 1989 roku szko?a otrzyma?a imi? patrona genera?a W?adys?awa Sikorskiego. Jest to do dzi? najstarsza szko?a w Stalowej Woli, w której oprócz technikum i zawodówki mie?ci si? równie? obszernie rozbudowane liceum.

 

Nie mo?na jednak zaprzeczy?, ?e najwa?niejszym punktem naszego miasta, który przyczyni? si? do jego rozwoju jest Huta Stalowa Wola. W szczytowym okresie w hucie i jej filiach zatrudnionych by?o ok 35 tys. pracowników. Zmiana ustroju polityczno-gospodarczego zdecydowa?a o dokonaniu prywatyzacji i stworzeniu spó?ek z udzia?em kapita?u prywatnego. W 1991 HSW Kombinat Przemys?owy sta? si? HSW Spó?k? Akcyjn?. Z za?o?enia specjalizuje si? ona w produkcji i eksporcie maszyn budowlanych, maszyn prac drogowych i ziemnych. Pracuje tu kila tysi?cy mieszka?ców miasta i jego okolic.

Wielkim zak?adem przemys?owym w naszym mie?cie jest równie? Elektrownia Stalowa Wola. Pocz?tkowo dostarcza?a ona energi? tylko na potrzeby huty, dzi? jest podstawowym dostawc? energii elektrycznej dla przemys?u i okolicznych miast.

 

Obecnie Stalowa Wola rozci?ga si? na powierzchni 82,41 km2. Obszar ten zamieszkuje ponad 66 tys. ludzi. Tym samym nasze miasto stanowi drugie pod wzgl?dem ludno?ci miasto w województwie podkarpackim.


stat4u

Informacje działają w oparciu o system CMS Webman

Wszelkie prawa zastrze?one.

Generowanie strony [s]: 0.0145